Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy laboutiqe.pl prowadzony jest przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą Ewę Świątczak wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez CEIDG pod numerem 47.91.Z, NIP 8272215871, REGON 380468295, adres e-mail: biuro@laboutiqe.pl , numer telefonu kontaktowego: 728988728;
 2. Akceptacja Regulaminu sklepu jest zupełnie dobrowolna, ale niezbędna w celu utworzenia Konta i/lub w celu złożenia przez Klienta Zamówienia.

USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Właściciel sklepu on-line laboutiqe.pl, nazywany dalej Sprzedawcą świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego nieodpłatnie usługę na rzecz Klientów:
  • Prowadzenie bezpłatnego Konta umożliwiającego Klientom: przeglądanie treści umieszczonych w ramach Sklepu, składanie Zamówień, dokonywanie Rezerwacji, kontakt ze Sprzedawcą oraz zawierania Umów Kupna-Sprzedaży, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
 2. Aby skorzystać z Konta Klient sklepu musi wykonać łącznie działania:
 3. Klienta:
  • zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu
  • wypełnieniu formularza rejestracji,
  • kliknięciu pola „Zarejestruj”.
 4. Z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia zawarcia Umowy o Świadczenie Usług wysłanego przez Sprzedawcę na adres email Klienta – zostaje zawarta Umowa o Świadczenie Usług.
 5. Aby usunąć istniejące konto, Klient musi wysłać stosowne żądanie do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@laboutiqe.pl lub też pisemnie na adres: 98-200 Sieradz, ul. Al. Grunwaldzka 2A/9 Założenie Konta nie jest wymagane aby złożyć Zamówienie w Sklepie Internetowym, ale ułatwia zarządzanie dokonanym zakupem.
 6. Zobowiązania Klienta:
  • podanie w ramach Sklepu Internetowego wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich niezbędnych danych Klienta;
  • aktualizowania danych, w tym osobowych, co najmniej w zakresie niezbędnym dla prawidłowego wykonania złożonych zamówień;
  • korzystania z usług sklepu on-line Sprzedawcy w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa polskiego i unijnego, postanowieniami Regulaminu sklepu, a także z tzw. zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;
  • przy dostawie i płatności za pobraniem – terminowego odbioru zamówionych Produktów;
  • rzetelnej i terminowej zapłaty za dokonane zamówienie produktów w sklepie Sprzedawcy wraz z kosztami dostawy;
 7. Klient ma prawo dokonać Reklamacji związanych ze świadczeniem Usług Elektronicznych:
   • elektronicznie za pośrednictwem e-poczty na adres: biuro@laboutiqe.pl ;
   • pisemnie na adres: 98-200 Sieradz, ul. Al. Grunwaldzka 2A/9
 1. Informacje, które w opinii Sprzedawcy ułatwią rozpatrzenie reklamacji:
  • przedmiot reklamacji, w szczególności opis rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;
  • oczekiwań Klienta co do sposobu rozpatrzenia reklamacji
  • danych kontaktowych Klienta składającego reklamację
 2. Sprzedawcę niezwłocznie ustosunkuje się do reklamacji, ale nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, chyba, że z przepisów prawa lub odrębnych regulaminów wynika inny termin.